1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Schildersbedrijf Hans van Kempen: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: de wederpartij van Schildersbedrijf Hans van Kempen, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Schildersbedrijf Hans van Kempen en opdrachtgever.

2 – Algemeen
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Schildersbedrijf Hans van Kempen en een opdrachtgever waarop Schildersbedrijf Hans van Kempen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Schildersbedrijf Hans van Kempen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Schildersbedrijf Hans van Kempen en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Schildersbedrijf Hans van Kempen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Schildersbedrijf Hans van Kempen en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3 – Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd en in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven
De door Schildersbedrijf Hans van Kempen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zeven dagen, tenzij anders aangegeven. Schildersbedrijf Hans van Kempen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen zeven dagen wordt bevestigd.
Levertijden in offertes van Schildersbedrijf Hans van Kempen zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Schildersbedrijf Hans van Kempen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Schildersbedrijf Hans van Kempen anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Schildersbedrijf Hans van Kempen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 4 – Uitvoering van de overeenkomst
Schildersbedrijf Hans van Kempen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schildersbedrijf Hans van Kempen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Schildersbedrijf Hans van Kempen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Schildersbedrijf Hans van Kempen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Schildersbedrijf Hans van Kempen zijn verstrekt, heeft Schildersbedrijf Hans van Kempen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Schildersbedrijf Hans van Kempen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Schildersbedrijf Hans van Kempen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Schildersbedrijf Hans van Kempen kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Schildersbedrijf Hans van Kempen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door Schildersbedrijf Hans van Kempen of door Schildersbedrijf Hans van Kempen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart Schildersbedrijf Hans van Kempen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 5 – Levering
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Schildersbedrijf Hans van Kempen deze voor hem oplevert, of doet opleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Schildersbedrijf Hans van Kempen gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
Indien Schildersbedrijf Hans van Kempen gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Schildersbedrijf Hans van Kempen ter beschikking heeft gesteld.
Indien Schildersbedrijf Hans van Kempen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevering is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Schildersbedrijf Hans van Kempen schriftelijk in gebreke te stellen.
Schildersbedrijf Hans van Kempen is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Schildersbedrijf Hans van Kempen is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Schildersbedrijf Hans van Kempen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 6 – Monsters en modellen
Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 7 – Onderzoek, reclames
Opdrachtgever behoort te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale verkeer gelden.
Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Schildersbedrijf Hans van Kempen te worden gemeld. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Schildersbedrijf Hans van Kempen op de wijze zoals door Schildersbedrijf Hans van Kempen aangegeven.

 8 – Vergoedingen, prijs en kosten
Indien Schildersbedrijf Hans van Kempen met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Schildersbedrijf Hans van Kempen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Indien de verhoging binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Schildersbedrijf Hans van Kempen alsnog bereid is de overeenkomst onder de oorspronkelijke condities uit te voeren. Schildersbedrijf Hans van Kempen mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal of prijsstijging van een van Schildersbedrijf Hans van Kempen’s leveranciers.
De door Schildersbedrijf Hans van Kempen gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 9 – Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Schildersbedrijf Hans van Kempen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Schildersbedrijf Hans van Kempen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast tarief is overeengekomen zal Schildersbedrijf Hans van Kempen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Schildersbedrijf Hans van Kempen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 10 – Betaling
Betaling dient te geschieden vooraf of uiterlijk bij levering van de goederen en diensten, op een door Schildersbedrijf Hans van Kempen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk aan de opdrachtgever is medegedeeld. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 5 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Schildersbedrijf Hans van Kempen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Schildersbedrijf Hans van Kempen heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Schildersbedrijf Hans van Kempen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Schildersbedrijf Hans van Kempen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 11 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door Schildersbedrijf Hans van Kempen geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele goederen in consignatie, ontwerpen, beeldmerken, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Schildersbedrijf Hans van Kempen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Schildersbedrijf Hans van Kempen gesloten overeenkomsten is nagekomen.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Schildersbedrijf Hans van Kempen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Door Schildersbedrijf Hans van Kempen geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Voor het geval dat Schildersbedrijf Hans van Kempen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Schildersbedrijf Hans van Kempen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Schildersbedrijf Hans van Kempen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 12 – Garantie
Schildersbedrijf Hans van Kempen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Schildersbedrijf Hans van Kempen.
De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Schildersbedrijf Hans van Kempen de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Schildersbedrijf Hans van Kempen, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Schildersbedrijf Hans van Kempen te retourneren en de eigendom aan Schildersbedrijf Hans van Kempen te verschaffen.
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Schildersbedrijf Hans van Kempen, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de door Schildersbedrijf Hans van Kempen verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 13 – Incassokosten
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
Indien Schildersbedrijf Hans van Kempen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 14 – Opschorting en ontbinding
Schildersbedrijf Hans van Kempen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
na het sluiten van de overeenkomst Schildersbedrijf Hans van Kempen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
Voorts is Schildersbedrijf Hans van Kempen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Schildersbedrijf Hans van Kempen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Schildersbedrijf Hans van Kempen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Schildersbedrijf Hans van Kempen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 15 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Indien Schildersbedrijf Hans van Kempen aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 3 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Schildersbedrijf Hans van Kempen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 16 – Aansprakelijkheid
Indien door Schildersbedrijf Hans van Kempen geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Schildersbedrijf Hans van Kempen jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
Indien Schildersbedrijf Hans van Kempen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2000 (Zegge: tweeduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Schildersbedrijf Hans van Kempen in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Schildersbedrijf Hans van Kempen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Schildersbedrijf Hans van Kempen toegerekend kan
worden;
1: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2: Schildersbedrijf Hans van Kempen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3: De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schildersbedrijf Hans van Kempen of zijn ondergeschikten.

 17 – Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 18 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Schildersbedrijf Hans van Kempen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schildersbedrijf Hans van Kempen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Schildersbedrijf Hans van Kempen of werkstakingen bij haar leveranciers worden daaronder begrepen.
Schildersbedrijf Hans van Kempen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Schildersbedrijf Hans van Kempen zijn verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Schildersbedrijf Hans van Kempen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Schildersbedrijf Hans van Kempen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 19 – Vrijwaringen
De opdrachtgever vrijwaart Schildersbedrijf Hans van Kempen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Indien opdrachtgever aan Schildersbedrijf Hans van Kempen informatiedragers, beeldmerken, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software getoetst zijn op virussen en defecten.

 20 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Schildersbedrijf Hans van Kempen zich de rechten en bevoegdheden voor die Schildersbedrijf Hans van Kempen toekomen op grond van de Auteurswet.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Schildersbedrijf Hans van Kempen tot stand gebrachte ontwerpen, beeldmerken, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Schildersbedrijf Hans van Kempen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Alle door Schildersbedrijf Hans van Kempen eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, beeldmerken, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Schildersbedrijf Hans van Kempen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Schildersbedrijf Hans van Kempen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Schildersbedrijf Hans van Kempen behoudt zich het recht voor, uitgevoerde werkzaamheden, beeldmateriaal, plaatsingen en projecten te vernoemen voor doeleinden t.b.v. referentie, marketing en publicatie zonder enige vorm van compensatie.

 21 – Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schildersbedrijf Hans van Kempen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Schildersbedrijf Hans van Kempen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Schildersbedrijf Hans van Kempen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 22 – Niet-overname personeel
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad metSchildersbedrijf Hans van Kempen, medewerkers van Schildersbedrijf Hans van Kempen of van ondernemingen waarop Schildersbedrijf Hans van Kempen ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 23 – Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van Schildersbedrijf Hans van Kempen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Schildersbedrijf Hans van Kempen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Schildersbedrijf Hans van Kempen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 25 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
-/–